top of page

Frekwencja

W Brampton Cortonwood oczywiście mierzymy wysoko i chcemy, aby wszystkie nasze dzieci były w 100% przypadków, ponieważ wiemy, że istnieje silna korelacja między tym a osiągnięciami. Nasze minimalne oczekiwania szkolne to 96%, aw Polityce Obecności możesz zobaczyć, jakie interwencje są wprowadzane, jeśli 96% nie jest spełnione.

Ważne jest, aby nauka zaczęła się na czas. Każde zmarnowane pięć minut dziennie równa się dwudziestu pięciu minutom straconej nauki w ciągu tygodnia.

Jeśli Państwa dziecko jest nieobecne z jakiegokolwiek powodu, prosimy o e-mail lub telefon do szkoły z podaniem powodu nieobecności. Frekwencja jest monitorowana co tydzień, a szkoła skontaktuje się z rodzicami w przypadku dużej liczby nieobecności lub niewyjaśnionych nieobecności.

 

Sekcja 7 Ustawy o edukacji z 1996 r. stanowi, że:

„Rodzic każdego dziecka w wieku obowiązku szkolnego powinien zapewnić mu skuteczne kształcenie w pełnym wymiarze godzin, odpowiednie… do jego wieku, zdolności i uzdolnień oraz… do wszelkich specjalnych potrzeb edukacyjnych, jakie może mieć, poprzez regularne uczęszczanie do szkoły lub w inny sposób .''

Regularna i punktualna obecność uczniów w szkole jest zarówno wymogiem prawnym, jak i niezbędnym, aby uczniowie mogli zmaksymalizować dostępne im możliwości edukacyjne. Akademia nie udzieli urlopu w trakcie semestru, chyba że zaistnieją wyjątkowe okoliczności. Zgodnie z prawem, jeśli osoba sprawująca władzę rodzicielską nie zapewni dziecku uczęszczania do szkoły, w której jest zarejestrowanym uczniem i taka nieobecność nie jest autoryzowana przez szkołę. Może zostać wymierzona kara ryczałtowa. Penalty Notices uzupełniają istniejące sankcje obecnie dostępne na mocy sekcji 444, Education Act 1996 lub Section 36, Children's Act 1989 w celu wymuszenia uczęszczania do szkoły, tam gdzie jest to właściwe, z zastrzeżeniem ustawowych zarzutów.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy rodziców o wypełnienie formularza urlopu (dostępnego w sekretariacie szkoły) na każdy urlop w czasie semestru.

bottom of page